Hankkeen nimi

Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet, sisältö:Tutkimus- ja kehittämisprojektin kohde on kaksitahoinen. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää toisaalta opettajankoulutusta ja toisaalta alakoulun kieltenopetusta ja -opiskelua. Projektissa tutkimus on selkeästi soveltavaa tutkimusta, tavoitteena on käytännön toimintojen ja työskentelyn tutkimusperustainen kehittäminen. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa ja Joensuun normaalikoulussa. Luokanopettajaopiskelijat osallistuvat projektiin tutkintoonsa sisältyvien opintojen ja opinnäytetöiden puitteissa ja aineenopettajaopiskelijat opettajan pedagogisiin opintoihinsa sisältyvien opintojaksojen aikana.Hankkeen tavoitteen voi tiivistää seuraavasti: -kehitetään toimiva ja tehokas opettajankouluttajien ja opiskelijoiden keskinäisen tutkimusperustaisen yhteistyön malli
-kehitetään toimiva kielisalkkutyöskentelyn malli alakoulun kielenopiskeluun.
Hankkeen kehittämistyö suuntautuu: -kieltenopettajien koulutukseen (lisätään yhteistyötä opettajankouluttajien, Joensuun normaalikoulun opettajien, opetusharjoittelijoiden, oppilaiden sekä vanhempien välillä) -tarjotaan luokanopettaja- ja aineenopettajaharjoittelijoille mahdollisuus osallistua tiedepohjaiseen koulun kielenopetuksen kehittämistoimintaan·-Joensuun normaalikoulun 1-6 -luokkien oppilaiden kieltenopetukseen -mahdollistetaan heille uusiin tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuva kielikasvatus koulun arjessao -toteutetaan erilaisia eurooppalaisen kielisalkun sovelluksia kaikkien eri kielten osalta sekä paperi- että digiversioina.Aikataulu:2007-2013

Julkaisut/tuotokset

Marjo Raijas etc

Mukana olevat/olleet henkilöt

Joensuun normaalikoulun Länsikadun koulun kieltenopettajat (erityisesti englannin kielen lehtori Eila Kuokkanen & venäjän kielen lehtori, FT Kaija Perho) sekä oppilaat, Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kielikasvatuksen professori Ritva Kantelinen ja vs. lehtori Meri Mustonen sekä laitoksen opiskelijoita

Yhteistyötahot

Joensuun normaalikoulu
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Yhteyshenkilö

Kaija Perho

Tila

käynnissä

Määräaika

31.7.2013

Liitetiedosto

[[#|aija Perho AKielisalkku.doc]]